logo Exponent bv

Voor Exponent staan de specifieke wensen van de opdrachtgever centraal. Daarom leveren wij altijd maatwerkoplossingen en besteden wij veel aandacht aan communicatie. Wij streven steeds naar de meest eenvoudige oplossing, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de binnen een organisatie bestaande systemen en processen.

De berekeningen van Exponent vormen de schakel tussen inhoud en strategie. Het uiteindelijke doel is om de consequenties van keuzes zichtbaar te maken, waardoor keuzes op een verantwoorde wijze kunnen worden gemaakt. Daarom is een financieel totaaloverzicht essentieel.

Exponent is actief in de volle breedte van het financiële spectrum van gebieds- en vastgoedontwikkeling (GREX + VEX + CEX). De relatie hiertussen wordt in dit schema toegelicht:

schema_GREX-VEX-CEX

(Klik om het schema te openen) open open open open

Onze advisering richt zich op vier pijlers:

puzzel

Een heldere en zo eenvoudig mogelijke financiële organisatie is cruciaal voor het beheersen van ruimtelijke projecten. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en inrichten van de financiële projectorganisatie voor vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Onze toegevoegde waarde zit in de koppeling van de veelal gescheiden werelden "projecten" en "financiën".

Vanuit de inhoud kunnen strategische keuzes worden gemaakt. Bij strategie gaat het om het inzetten van middelen om doelen te bereiken. Een analyse van de beoogde doelstellingen en keuzemogelijkheden is essentieel. Keuzes en de effecten daarvan worden transparant in beeld gebracht op basis van onze ervaring met het speelveld en de drijfveren en belangen van betrokken partijen.

Wij adviseren binnen het hele spectrum van ruimtelijke ontwikkelingen: van ontwikkeling (grondexploitatie en vastgoedexploitatie) tot en met exploitatie en beheer (complexexploitatie). Onze strategische financiële advisering is altijd gebaseerd op inhoudelijke deskundigheid. Met een solide basis op het gebied van onder andere civiele techniek, kostenkennis, financiële rekenkunde en wet- en regelgeving kunnen wij vanaf de eerste globale schets tot en met de uitvoering op het juiste detailniveau adviseren. Wij hebben niet alleen aandacht voor haalbaarheid maar tevens voor uitvoerbaarheid en financierbaarheid.

Wij vinden het leuk om kennis over te dragen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Binnen diverse organisaties coachen en begeleiden wij planeconomen, zowel op inhoud als op strategie.