logo Exponent bv

Inhoud & Strategie

 • Contractonderhandelingen (anterieure overeenkomst)
 • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
 • Portefeuille -analyse en -management
 • Haalbaarheidsstudies / Quick-scans
 • Grondexploitatieberekeningen (GREX)
 • Exploitatieplannen
 • Residuele waardebepalingen
 • Marktanalyses
 • Normatieve vastgoedexploitaties (VEX)
 • Budgetbewaking
 • Risico-analyses
 • Gevoeligheids- en scenarioanalyses

 

 • Plankostenramingen
 • Budgetbepaling civieltechnische kostenramingen
 • Taxaties en vastgoedwaarderingen
 • Second opinions
 • Financierbaarheid
 • Rendementsberekeningen
 • Bedrijfswaardeberekeningen
 • Kostprijsdekkende huurberekeningen
 • Complexexploitaties (CEX)
 • Beleidsnota's, zoals Nota Bovenwijkse voorzieningen
 • Financieel projectmanagement
 • Rekenmodellen op maat

(Financiƫle) Organisatie

 • Opzet financiĆ«le organisatie binnen gemeente/corporatie/zorginstelling
 • Invullen rol gemeentelijk planeconoom/gebiedseconoom
 • Invullen rol planeconoom/gebiedseconoom binnen corporatie
 • Financieel projectmanagement (projectmatig werken)
 • Aansluiting verzorgen op cyclus van planning & control
 • Koppeling grondexploitaties / berekeningen met administratie

Opleiding & Coaching

 • Opleiding en coaching planeconomen / gebiedseconomen
 • Workshops
 • Presentaties voor commissie / raad / directie / RvC / bestuur
 • Coaching 'on the job'